Začiatky futbalu v Prešove

Prvý futbalový klub vznikol práve v Prešove a nie náhodou, keďže v druhej polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia bol Prešov významným športovým centrom Horného Uhorska s napojením na športové dianie v Budapešti. 25. mája 1898 v Prešove počas krajinských turičných telovýchovných slávností odohrali dve budapeštianske mužstvá BTC a ÓTE vôbec prvý futbalový zápas na území Slovenska. Je to zároveň deň, keď pri prešovskom telocvičnom a šermiarskom spolku ETVE /Eperjesi Torna és Vívó Egyesület/ vznikol prvý futbalový oddiel na Slovensku. Exhibičný zápas dvoch budapeštianskych mužstiev na vojenskom cvičisku pri Toryse zorganizoval profesor na prešovskom gymnáziu František Pethe, ktorý sa výrazne zaslúžil o rozvoj športu v meste.

Foto: Zástava Prešovského telocvičného a šermiarskeho spolku ETVE.

Zdroj: Archív Krajského múzea v Prešove

X