Rekonštrukcia kaštieľa v Hanušovciach n. T

v správe Krajského múzea v Prešove – predprojektová príprava

Kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98

566_logo-irop-2014-2020

Cieľ projektu

Vytvorenie predpokladov hladkej realizácie projektov prostredníctvom aktuálnej a kompletnej projektovej dokumentácie pre realizáciu plánovaných projektov. V prípade predkladaného projektu sa jedná o činnosti súvisiace s realizáciou stavebných úprav na základe prípravy projektovej dokumentácie v rozsahu dokumentácie pre realizáciu stavby.

Hlavný partner

Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Európsky font regionálneho rozvoja