ZA OBETAVOSŤ A STATOČNOSŤ

Výstava „Za odvahu a statočnosť“, sprístupnená 22. marca 2024 v Kaštieli v Hanušovciach nad Topľou, približuje hasičstvo ako významnú altruistickú organizáciu, ktorej základným poslaním sa stala záchrana majetku i ľudských životov pred ničivými účinkami ohňa. Svojím zameraním a charakterom prezentovaných exponátov (medaily, plakety, odznaky, dekréty, diplomy...) má okrem dokumentárnej zložky aj výrazný pietny aspekt. Predstavuje dobové hasičské ocenenia a vyznamenania, ktoré boli udeľované členom dobrovoľných hasičských zborov za ich službu a obetavú prácu v rokoch 1922 až 2001. Základ tvoria oficiálne vyznamenania Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku (1922-1951) - pamätné medaily, služobné medaily za odslúžené roky, medaily za mimoriadne výkony, za vynikajúce zásluhy v službe záchrannej a službe samaritánskej, pamätné kríže, kríže za organizačné zásluhy, za zásluhy o hasičstvo, za zásluhy o výcvik, odznaky čestných členov, zakladajúcich členov a iné. Ocenenia za dobrovoľnú a obetavú prácu boli udeľované jednotlivcom i kolektívom aj v nasledujúcich desaťročiach. Základná škála hasičských vyznamenaní je rozšírená o ocenenia v požiarnickom športe a o pamätné medaily či plakety vydané pri jubilejných výročiach dobrovoľných hasičských zborov. Vystavované exponáty pochádzajú zo zbierky Požiarnej ochrany Krajského múzea v Prešove.

X