Z terénu – Monitoring črievičníka papučkového v bradlovom pásme

Pozdĺž južného okraja Nízkych Beskýd tvorí iba niekoľko kilometrov široký pruh s pahorkatinným reliéfom bradlové pásmo. Toto územie je charakteristické mierne modelovaným reliéfom terénu. Z hľadiska prirodzenej vegetácie patrí do oblasti dubovo-hrabových lesov, do oblasti kvetnatých bučín, len malé plochy do oblasti dubových lesov. Flyšové pásmo tiahnúce sa severnejšou časťou neposkytuje veľmi priaznivé podmienky pre rozvoj pozoruhodného rastlinstva. O to zaujímavejšia je z botanického hľadiska oblasť bradlového pásma. Napriek tomu, že podstatná časť tohoto územia je už dávno premenená na poľnohospodársku pôdu, zachovali sa tu  veľmi zaujímavé lokality teplomilnej kveteny, ktoré spadajú do oblasti panónnskej flóry. Monitorované boli lokality: Borina pri Michalku a Štefanovská borina. Zaznamenali sme vzácne druhy:  svíb drieňový /Cornus mas/, dráč obyčajný /Berberis vulgaris/, päťprstnica obyčajná /Gymnademia conopsea/, črievičník papučkový /Cypripoedium calceolus/, vemeník dvojlistý /Platanthera bifolia/, prilbovka dlholistá /Cephalanthera longifolia/, prilbovka biela /Cephalanthera damasonium/, vstavač vojenský /Orchis militaris/, vstavač purpurový /Orchis purpurea/, vstavač počerný /orchis ustulata/ hniezdovka hlístová /Neottia nidus-avis/, bradáčik vajcovitý /Listera ovata/, vstacač mužský /Orchis mascula/, ľan žltý /Linum flavum/, veternica lesná /Anemone silvestris/, kotúč modrastý /Eryngium planum/.

Elena Dercová

X