Z terénu – Medzianky

Včera som zašla pozrieť sa na lokalitu MEDZIANSKE SKALKY. (Územie európskeho významu vyhlásené v rámci Natura 2000 s cieľom ochrany vzácnych a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov).  Územie pozostáva z dvoch prakticky samostatných častí, ktoré oddeľuje cesta a pás lesa. Jednou je časť Hrádok (v minulosti tu stál stredoveký hrádok, z ktorého sa zachovali ruiny), druhá časť sa v miestnom pomenovaní nazýva Dúbrava. Lokalita je komplexom vápencových skaliek a vápenitých zlepencov s výskytom vzácnej teplomilnej kveteny.  V minulosti tvoril dominantu poniklec veľkokvetý, veternica lesná, zaznamenaný bol aj vstavač vojenský, prilbovka biela a prilbovka dlholistá.  Z ďalších teplomilných druhov sa tu vyskytujú: ľan žltý, marinka psia, ľanolistník prostredný, zanoväť biela, klinček kartuziánsky, rozchodník prudký, dušovka roľná, chrastavec lesný, hlaváč žltkastý, nevädza Triumfettova, šalvia lúčna, hadinec obyčajný, tarica kališná, ľadenec rožkatý, devätorník vajcovitý, očianka Rostkova, lipkavec sivý, mrvica pérovitá, kostrava žliabkatá, ostrica nízka, veternica lesná, ďatelina černená, smldník jelení, čiernohlávok veľkokvetý, mednička sedmohradská a iné. Vzhľadom na blízkosť poľnohospodárskych pozemkov, ktoré sú intenzívne obhospodarované, objavujú sa v spoločenstve aj niektoré buriny a ruderálne prvky.

Do územia bolo urobených viacero, ku flóre vyslovene nešetrných, zásahov. Najväčším zásahom bola výstavba prístupovej cesty k vodojemu, ktorý bol v blízkosti chráneného územia vybudovaný. Na  lokalite boli v minulosti vysadené borovice a smrekovce. Vzhľadom na prítomnosť zrúcanín stredovekého hrádku je časť Hrádok často navštevovaná a žiaľ aj devastovaná, pred niekoľkými rokmi lokalitu zásadne poškodil archeologický výskum a následne konzervácia zrúcanín hrádku. Poškodzovanie, ale aj vykopávanie podzemkov ponikleca, dospelo do štádia, keď sa v časti lokality Hrádok poniklec veľkokvetý nevyskytoval. Po niekoľkých rokoch si príroda pomohla sama a tieto vzácne rastlinky sa presunuli do bočnej trávnatej časti pod hrádkom (nie však v pôvodnom počte). Časť lokality Dúbrava je poškodená intenzívnym pasením dobytka.

X