Z dejín hasičstva na Slovensku

Medzi nosné  a výnimočné stále expozície Krajského múzea v Prešove patrí expozícia Z dejín hasičstva na Slovensku. Vznikla ako výsledok celoživotného zberateľského úsilia dlhoročného veliteľa dobrovoľných hasičov v Prešove  Pavla Košíka v roku 1978. Počas 42 - ročnej existencie hasičskej expozície došlo k viacerým vynúteným priestorovým zmenám a následným reinštaláciám. Po jej zrušení v roku 2009 bola obnovená  a otvorená v roku 2012. Keďže hlavný informačný zdroj expozície tvorí panelová časť, vznikla potreba jej reinštalácie z dôvodov  morálnej a fyzickej opotrebovanosti a z nutnosti  rozšíriť obsahovú stránku  o nové poznatky a tematické celky /patrón hasičov sv. Florián, požiarne nariadenia, samaritánstvo, požiarne poistenie, novodobé požiare a i./. Panelová časť expozície pozostávajúca z 23 panelov bola v roku 2020  reinštalovaná,   rozšírená o 7 panelov a nový  fotodokumentačný materiál. Poskytuje prierez histórie  hasičstva na Slovensku, ktoré sa vyvíjalo od živelnej  ochrany  pred požiarmi až po súčasnú organizačnú štruktúru dobrovoľného i profesionálneho hasičstva. Úvodný tematický celok  patrí požiarnej ochrane v období stredoveku. Je prezentovaný spôsobmi hasenia požiarov  v minulosti, vývojom hasičskej techniky i prvými  požiarnymi nariadeniami, ktoré mali zabraňovať vzniku požiarov.  Ťažiskovým celkom expozície  sú  dobrovoľné  hasičské zbory. Ich začiatky sú  úzko spojené s rozvojom kapitalizmu v Uhorsku a technickým pokrokom v druhej polovici 19. storočia.  Dôležitou  etapou dobrovoľného hasičstva bola existencia ústrednej hasičskej organizácie, Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku so sídlom v Martine v rokoch 1922 až 1951. Jedným z najpôsobivejších tematických celkov je  hasičská technika a hasičský výstroj. Pozornosť je  venovaná aj patrónovi hasičov, sv. Floriánovi. Okrem vyobrazení jeho mučeníckej smrti na freskách je predstavovaný tiež na maľbách, soškách a sochách, ľudových plastikách, erboch, zástavách a pod..  Zreinštalovaná expozícia je obohatená o informačný roll up, ktorý umožňuje jej prezentáciu aj mimo priestorov múzea a fotostenu /veľkoplošná dobová fotografia hasičov z roku 1904/, umožňujúcu vyfotografovanie návštevníkov. Expozícia obsahovým zameraním prerastá regionálny význam a celoslovenskou pôsobnosťou patrí medzi ojedinelé špecializované expozície. Učí prevencii, predchádzaniu požiarom a disciplíne pri práci s ohňom. Je určená dobrovoľným i profesionálnym hasičom, stredným odborným školám s príslušným technickým zameraním a generačne rôznorodej laickej verejnosti. Je sprístupnená v Krajskom múzeu v Prešove, v budove Hlavná 90 a na prízemí výstavnej haly múzea od 18. decembra 2020. Voľný vstup do expozície od 18.12.2020 do 31.1.2021.

„Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. „Fond je hlavným partnerom projektu“.

Projekt č. 20-521-01960

X