VZNIK PRVEJ ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

28.10. si pripomíname vznik prvej Československej republiky. Jej zrod a formovanie neboli jednoduché. Šlo o dlhý proces, ktorého počiatky siahajú do prvých vojnových rokov. T. G. Masaryk už v roku 1915 v Memorande Independent Bohemia načrtol myšlienku vytvoriť nezávislý štát Čechov a Slovákov ako konštitučnú monarchiu. Slovenská politická scéna po vypuknutí vojny prešla do pasivity a prvýkrát sa k možnosti spoločného štátu Čechov a Slovákov vyjadrila až v Mikulášskej rezolúcii z 1.5.1918. Prevažná väčšina krokov, ktoré vyústili do vzniku nového štátneho útvaru neprebiehala na domácej pôde, ale v zahraničí. To malo za následok, že nezávisle od seba vznikli tri dokumenty ohlasujúce vznik Československej republiky: 18.10.1918 Washingtonská deklarácia; 28.10.1918 Národný výbor v Prahe vyhlásil ČSR a 30.10.1918 Deklarácia slovenského národa v Martine, ktorým sa Slováci prihlásili k spoločnému štátu s Čecmi. Po vzniku novej republiky bolo potrebné vymedziť hranice a začleniť jednotlivé časti do nového štátneho celku. Všetky tieto procesy prebiehali dlho a pomaly, pretože sa vynorilo viacero problémov. Jedným z nich bola skutočnosť, že časť obyvateľstva nesúhlasila s novými pomermi. Preto bolo v niektorých prípadoch pri formovaní správneho aparátu štátu potrebné preukázať spoľahlivosť danej osoby a jej vernosť republike.

Kópie takýchto osvedčení nájdete v časti našej historickej expozície zachytávajúcej udalosti súvisiace so vznikom ČSR.

Zdroj: Z expozície Krajského múzea v Prešove

X