VZDELÁVACIE SEMINÁRE V OBLASTI REŠTAUROVANIA

V utorok 14.06.2022 a vo štvrtok 16.06.2022 sa v priestoroch barokového kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou, pobočke Krajského múzea v Prešove, uskutoční séria podujatíorganizovaných v rámci realizácie mikroprojektu z programu INTERREG PL-SK 2014 – 2020 V-A. Hlavným programom podujatia sú vzdelávacie semináre v oblasti reštaurovania pre laickú i odbornú verejnosť, ktoré sa uskutočnia za účasti predstaviteľov Krajského múzea v Prešove, Regionálneho múzea v Rzeszowe (Muzeum Okregowe w Rzeszowe) a za účasti ďalších predstaviteľov samosprávy.

Súčasťou seminárov budú prednášky z oblasti reštaurovania zbierkových predmetov, rôzneho charakteru, prezentácia zreštaurovaných zbierkových predmetov v rámci projektu i technológií, ktoré boli v rámci neho zakúpené a boli použité pre samotnom reštaurovaní. Po skončení samotných prednášok prebehnú praktické ukážky reštaurovania za pomoci ultrazvukového zariadenia a stereomikroskopu.

Cieľom týchto seminárov je edukácia a osveta v oblasti reštaurovania, a taktiež komparácia tradičných i moderných postupov reštaurovania. Edukáciou v oblasti reštaurovania týmito najmodernejšími technológiami, ktorá v širšom regióne chýba, vznikne moderné metodické centrum 21. storočia. Takúto technológiu nevlastní žiadna súkromná ani štátna inštitúcia na Slovensku. Ich využitie umožní edukáciu v najmodernejších a najmenej intenzívnych reštaurátorských postupoch. Práve vďaka tejto technológii získa Krajské múzeum v Prešove nevyhnutný základ pre odborné vzdelávanie v oblasti jej využitia pri reštaurátorských prácach. Všetky semináre budú zaznamenané formou video-záznamov, z ktorých budú vytvorené edukačné videá v dvoch jazykových mutáciách (PL a SVK), dostupné na webových stránkach oboch partnerských múzeí. Z týchto videí bude vytváraná databáza, ktorá bude rozširovaná aj po skončení projektu.

Projekt Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva č.: INT/EK/PO/3/IV/A/0310 je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2014 – 2020 a štátneho rozpočtu SR.

X