Výzva na predkladanie ponúk – nákup mobiliáru pre Archeopark – nevyhnutného vybavenia pre edukačné činnosti

Príloha č.1 – Zadanie – Výkaz výmer

Príloha č.2 – Návrh na plnenie kritéria

Príloha č.3 – Vnútorné vybavenie objektov Archeoparku

Výzva na predkladanie ponúk – Nákup mobiliáru pre Archeopark

X