Výzva na predkladanie ponúk - nákup mobiliáru pre Archeopark - nevyhnutného vybavenia pre edukačné činnosti

Príloha č.1 - Zadanie - Výkaz výmer

Príloha č.2 - Návrh na plnenie kritéria

Príloha č.3 - Vnútorné vybavenie objektov Archeoparku

Výzva na predkladanie ponúk - Nákup mobiliáru pre Archeopark

X