VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Komplexné zabezpečenie činnosti stavebného dozoru pre stavbu: „Dostavba archeoparku“

Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov
Projekt INTERREG PL-SK 2014-2020 V-A
„Ţivá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát“
Prioritná os I.2 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Komplexné zabezpečenie činnosti stavebného dozoru pre stavbu: „Dostavba archeoparku

Výzva na predkladanie ponúk - Stavebný dozor (Dostavba archeoparku)

X