Výšinné sídliská gávskej kultúry v slovenskom hornom Potisí

Štúdia prezentovaná na medzinárodnej konferencii Pradziejowe osady obronne w Karpatach v Krosne (PL).

X