Technické, technologické a materiálové vybavenie reštaurátorských a konzervátorských pracovísk, dielní a ateliérov v Krajskom múzeu v Prešove

Krajské múzeum v Prešove v priebehu minulého roka získalo podporu z Fondu na podporu umenia v rámci viacerých projektov. Riešenie týchto projektov spadá aj do tohto kalendárneho roka a ich praktický význam z hľadiska starostlivosti o zbierkové predmety ocenia aj budúce generácie.

K jednému z úspešných projektov vydávame nasledujúcu tlačovú správu. Projekt je zameraný na technické, technologické a materiálové vybavenie konzervátorskej dielne a reštaurátorského ateliéru tak, aby Krajské múzeum v Prešove dokázalo samostatne riešiť odborné ošetrovanie vybraných zbierok. Je reakciou na situáciu s technickým stavom zbierok z oblasti archeológie, etnografie, umeleckej histórie a ďalších. Jeho cieľom postupná stabilizácia fyzického stavu zbierok. Osobitným zámerom projektu je zabezpečenie starostlivosti o zbierkové predmety z pozostalosti po Jánovi Lazoríkovi, ktorý bol neúnavným zberateľom predmetov spojených so životom tradičných spoločenstiev severovýchodného Slovenska. Tejto činnosti venoval prakticky celý svoj život a je faktom, že bez ďalšieho odborného spracovania stratí význam. Krajské múzeum získalo v roku 2016 veľkú časť jeho pozostalosti, ktorú predstavovali predovšetkým ľudové odevy a odevné súčasti. Nakoľko stav ich zachovania už nebol optimálny, bolo nevyhnutné čo najskôr pristúpiť k aktívnemu ošetreniu, konzervovaniu a zdokumentovaniu týchto novozískaných zbierok. Táto aktivita je jedným zo zámerov Krajského múzea v Prešove na zintenzívnenie systematického prístupu ku konzervovaniu a reštaurovaniu zbierok a o vyriešenie ich vhodného uskladnenia. Finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia umožnili nákup adekvátnej techniky a prostriedkov potrebných k očisteniu a zakonzervovaniu a následnému uloženiu zbierkových predmetov v stabilnom prostredí. Prispelo to k napĺňaniu hlavného poslania múzea a do budúcna umožňuje rozvíjať aj ďalšie aktivity, medzi ktoré patrí výskum a prezentácia predmetov významnej kultúrnej hodnoty verejnosti. Na reštaurovanie a stabilizáciu čaká v Krajskom múzeu v Prešove stále ešte niekoľko sto kusov zbierok a potenciálnych zbierok, z ktorých najcitlivejšie sú textílie, odevné prvky, predmety z dreva, železa a skla a výtvarné umelecké diela.

Krajské múzeum v Prešove

Prešov, 26.9.2017

Projekt č. 16-621-05291            

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

X