Svetový deň kultúrneho dedictva

18. apríla sme si pripomenuli - SVETOVÝ DEŇ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA alebo tiež Medzinárodný deň pamiatok a sídiel. Tento deň, ktorý vyhlásilo UNESCO v r. 1983, je určený na zvýšenie povedomia o význame ochrany pamiatok a historických sídiel. V evidencii národných kultúrnych pamiatok, ktorú vedie Pamiatkový úrad SR, možno nájsť register pamiatkových objektov nehnuteľných kultúrnych pamiatok SR, register pamiatkových rezervácií a register pamiatkových zón. V samotnom STROPKOVE sú evidované tieto pamiatky:1/ Stropkovský hrad a Kaštieľ2/ Sanktuárium - Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi3/ Kláštor františkánov - kláštorný kostol Najsvätejšej Trojice4/ Kaplnka drevená - Kaplnka Piety5/ Božia muka6/ Socha na stĺpe - Plastika Panny Márie7/ Socha sv. Jána Nepomuckého8/ Socha sv. Floriána9 /Slúžnovský dom - prícestný hostinecNetreba zabudnúť aj na ostatné pamätihodnosti mesta Stropkov ako vojnový cintorín, studne, vodojem z r. 1911... Národné kultúrne pamiatky sú jednou z najhodnotnejších a najvýznamnejších súčastí hmotného kultúrneho dedičstva. V zmysle Ústavy SR je povinnosťou nás všetkých chrániť kultúrne dedičstvo, preto ochrana jeho vybranej súčasti - pamiatok - by mala byť samozrejmosťou. Zdroj:https://www.pamiatky.sk/sk/page/register-nkp-tabulkove-zoznamywww.stropkov.sk, 16.04.2020www.unesco.sk,19.04.2016fotodokumentácia: Bujdoš M., Vateha M.Beňko J. a kol., Stropkov, 1994Vateha M.: Stropkov Metamorfózy a veci neznáme.

Zdieľať

X