Projekt INTERREG PL-SK 2014-2020 V-A

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vytýčenie a označenie cesty „Transkarpatská archeologicko-kultúrna cesta“, príprava a sprevádzkovanie mobilnej aplikácie

Výzva na predkladanie ponúk (2)

 

X