OSLAVA EURÓPY A ODMIETNUTÁ ÚSTAVA

9. máj je v historickom kalendári označovaný ako Deň Európy. Táto udalosť sa viaže k vyhláseniu francúzskeho politika Roberta Schumana z roku 1950, ktorý vyzval prostredníctvom rýchlo uskutočniteľných krokov k založeniu jednotného Vysokého úradu. Tento úrad sa stal podnetom na vznik Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ a ďalších organizácií, ktoré boli predchodcami orgánov EÚ. Zároveň sa Slovenská republika 9. mája 1994 stala pridruženým partnerom EÚ.V istom kontraste voči Dňu Európy je pre naše dejiny 9. máj 1948 a prijatie československej ústavy Ústavodarným Národným zhromaždením Československej republiky. Ústava charakterizovala Československú republiku ako štát ľudovodemokratický a Slovensko si ňou uchovalo istú autonómiu i keď kompetencie slovenských národných orgánov boli silno oklieštené. Aj napriek tomu, že ústava obsahovala ustanovenia o občianskych právach a slobodách, sa tieto články v praxi nerealizovali. Najvyšší zákonodarný orgán predstavovalo Národné zhromaždenie s 300 poslancami a štátne orgány prakticky vykonávali rozhodnutia prijaté na zasadaniach Ústredného výboru KSČ. Prezident Edvard Beneš odmietol túto ústavu podpísať a abdikoval.

X