Od zrna po múku

Výstava dokumentuje históriu mlynov a mlynárskeho remesla. Mlyny patrili medzi najrozšírenejšie  tradičné výrobné prostriedky. Boli centrom rozvinutej dobovej technológie a zohrávali významnú technickú, ekonomickú a civilizačnú úlohu. Výstava prezentuje aj najstaršie spôsoby spracovania obilia na múku drvením, či kamenným rotačným mlynčekom. Vďaka priaznivým hydrografickým podmienkam na území Slovenska prevažovali vodné mlyny, ktoré sa nachádzali takmer v každej obci či meste. Prirodzeným vývojom boli suché, veterné a vodné mlyny vytláčané mlynmi nezávislými na prírodných zdrojoch energie. Nahradzovali ich takzvané umelé mlyny, ktoré nastúpili  s priemyselnou revolúciou od polovice 19. storočia. Na svoju prácu využívali parné motory, neskôr spaľovacie a elektromotory. Nové technológie mali za následok útlm, ba až zánik mlynárstva ako tradičného remesla. Zásadný a definitívny zásah do existencie mlynov nastal po roku 1948. Mlyny boli zoštátnené a prevádzka malých mlynov bola postupne zastavená.  Výstava kladie dôraz predovšetkým na mlyny severovýchodného Slovenska v poriečí Torysy a jej prítokov. Výstava je obohatená o makety  mlynov poskytnuté Slovenským technickým múzeom v Košiciach a umeleckými dielami popredných  maliarov a výtvarníkov, ktorí sa inšpirovali touto tematikou. Pochádzajú zo zbierky Krajského múzea v Prešove, Krajskej galérie v Prešove a Východoslovenského múzea v Košiciach.

Výstava bola sprístupnená vernisážou 14. septembra 2022 a potrvá do 27. novembra 2022.

X