"NEVRÁTENÉ"

15. decembra 2022 bola v Krajskom múzeu v Prešove sprístupnená výstava "NEVRÁTENÉ". "Roztratené predmety po rodine Andrássy z pôvodného mobiliára kaštieľa v Humennom". Aj na Slovensku patria k jedinečnému dedičstvu architektúry a histórie niekdajšie sídla aristokracie - kaštiele, ktoré boli miestami prezentácie spoločenského statusu, bohatstva, umenia a vzdelania. Vzácne kolekcie výtvarného umenia a umeleckého remesla patrili celé stáročia k štandardu výbavy a prezentácie luxusu. Po skončení druhej svetovej vojny a prezidentských dekrétoch, týkajúcich sa konfiškovania majetku bývalej šľachty, boli v niektorých panských sídlach účelovo zriadené múzeá, v zriedkavých prípadoch s pôvodným, no častejšie iba čiastočne dochovaným mobiliárom. Naše hrady, zámky a kaštiele sa iba vo veľmi malom množstve prípadov v porovnaní s inými krajinami Európy môžu dnes pýšiť pôvodnými vzácnymi umenovednými kolekciami. Jedným z takýchto kaštieľov mohol byť aj kaštieľ v Humennom, pretože jeho pôvodný mobiliár po grófskej rodine Andrássy, sa až do konfiškácie v roku 1945 zachoval takmer kompletný in situ. Je preto šokujúce, že aj 77 rokov po znárodnení kaštieľa, sa jeho vybavenie stále nenachádza na svojom pôvodnom mieste, na ktorom ako jedinom má z odborného i kultúrneho hľadiska výpovednú hodnotu. Zarážajúce je, že ani celá generácia odborníkov po roku 1989 častokrát nedokáže vedecky, odborne a morálne tieto zbierky spracovať, vrátiť ich na svoje pôvodné miesto a tak určiť ich významnú spoločenskú hodnotu a nakladať s nimi ako s mimoriadnym dedičstvom našej krajiny.

V júni 1947, po tragickom a rozsiahlom požiari humenského kaštieľa, jedného z najvýznamnejších panských sídel grófskej rodiny Andrássy, sa zachránený mobiliár, po stáročia zhromažďovaný rodmi Drugeth, Zichy, Althan, Csáky, Vandernath, Szapáry a Andrássy, stále nenachádza v jeho interiéri. Vďaka neúnavnej práci Otmara Gergelyiho, archivára a prednostu Oblastnej pobočky Pôdohospodárskeho archívu v Humennom a neskôr aj dočasného správcu humenského kaštieľa, sa mobiliár v rámci jeho záchrany preváža do zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach. Neskôr, po roku 1952, je deponovaný v zbierkach dnešného Krajského múzea v Prešove. Po vzniku Okresného vlastivedného múzea v Humennom v roku 1960, sa z nepochopiteľných príčin celý mobiliár nevrátil na svoje pôvodné miesto, teda do humenského kaštieľa, ale stal sa súčasťou prezentácie viacerých kultúrnych inštitúcií na Slovensku. Mimoriadne znepokojujúcou záležitosťou je skutočnosť, že sa jedinečné vzácne umelecké diela dnes nachádzajú aj v súkromných zbierkach.

Zvrat týchto skutočností nastáva až po zverejnení darovanej kolekcie dobových interiérových fotografií humenského kaštieľa z rodinného albumu od Joy Olgyay, pravnučky Alexandra Andrássyho, posledného humenského grófa. Tieto fotografie boli nenahraditeľne nápomocné pri identifikácii mnohých vystavených predmetov. Súčasná odborná kuratela Krajského múzea v Prešove prichádza po vyše 2 rokoch intenzívnej vedeckej práce, po mimoriadne komplikovanej identifikácii zbierkových predmetov, neregistrovaných predmetov a predmetov kultúrnej hodnoty s výstavou s oprávneným názvom „Nevrátené“. Dnes už nie je precedensom poukázať na často nekvalifikované, neodborné a pravdepodobne aj zámerne poškodzujúce nakladanie s týmto jedinečným kultúrnym dedičstvom.

Je našou úprimnou snahou predstaviť širokej verejnosti takmer 140 predmetov ako čiastkový a stále neukončený interný bádateľský výskum. Dovoľujeme si úprimne a čestne, ale slušne a pravdivo poukázať na to, že sa už v súčasnosti zamestnanci múzeí môžu slobodne vyjadrovať aj prostredníctvom takýchto výstav. Katalóg jedinečných zbierok humenského kaštieľa, ako významnej pozostalosti jednej z najvýznamnejších stredoeurópskych šľachtických rodín, bude takto rozšírený o ďalšie donedávna „stratené“ a nevrátené predmety, ktoré zároveň patria k najcennejším zbierkam Krajského múzea v Prešove.

Autormi výstavy sú odborní pracovníci a historici Krajského múzea v Prešove, Mgr. Ľudmila Šnajderová a Mgr. Jakub Šnajder, kurátorom výstavy Ing. Samuel Bruss. Výstava potrvá do 31.03.2023.

X