MEMORANDUM NÁRODA SLOVENSKÉHO

V dňoch 6. a 7. júna si pripomíname výročie Memoranda národa Slovenského z roku 1861. Na zhromaždení vo vtedajšom Turčianskom Svätom Martine sa zišla politická reprezentácia a zástupcovia slovenského národa. Zhromaždenia sa zúčastnilo približne 6 tisíc delegátov a jeho výsledkom bolo prijatie Memoranda národa slovenského, ktoré patrí medzi kľúčové štátotvorné dokumenty našich novodobých dejín. Okrem iného Memorandum navrhovalo uznať suverenitu slovenského národa a legislatívne ju zakotviť v uhorskej ústave, zaviesť slovenčinu ako úradný a vyučovací jazyk na Slovensku, či nastoľovalo požiadavku zriadiť autonómne územie - Hornouhorské slovenské okolie. Skoncipovaním, schválením a predložením Memoranda najvyšším štátnym politickým kruhom vyvrcholilo emancipačné úsilie reprezentantov slovenského národného hnutia v 19. storočí.

X