MEDZINÁRODNÝ DEŇ VEDY PRE MIER A ROZOJ

Prínosom pre rozvoj viacerých vedných odborov je od roku 1945 aj Krajské múzeum v Prešove, ktoré pôvodne vzniklo ako mestské múzeum s prvotne vlastivednou zbierkotvornou inštitúciou. Prvou prezentáciou jeho zbierkotvornej činnosti bola výstava pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Prešove v roku 1947 v budove Kumštu. Ukončením rekonštrukcie a adaptácie Rákociho paláca boli v roku 1956 sprístupnené prvé stále expozície múzea. V priebehu ďalších rokov nasledovali ďalšie expozície a výstavy doma i v zahraničí. Jednou z dôležitých vedeckovýskumných výstupov múzea je publikačná a vydavateľská činnosť. Od roku 1959 každoročne /okrem roku 1989/ do roku 1991 vydávalo múzeum spoločenskovedný zborník Nové obzory. Jeho prvé číslo vyšlo v náklade 2700 kusov. Za toto obdobie vyšlo celkom 32 čísel. Široký tematický záber zborníka bol zameraný na východné Slovensko. Obsahoval príspevky z oblasti prírodných vied, archeológie, histórie, národopisu, literatúry, jazykovedy, školstva, kultúry i ekonomiky. Vďaka vedeckému a vlastivednému charakteru sa stal pre odbornú verejnosť i poslucháčov vysokých škôl uznávaným a vyhľadávaným periodikom. Na fotografiách vidíte archívne zábery z rekonštrukcie a obnovy fasády Rákociho paláca v rokoch 1950 – 1956 a obálku publikácie Nové obzory.

X