Krajské múzeum v Prešove realizuje cezhraničný projekt - tlačová správa

V rámci projektovej schémy INTERREG PL-SK  2014 – 2020 V-A realizuje Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ a Archeopark Hanušovce n. T. spolu so svojím zahraničným partnerom Muzeom Podkarpackim v Krosne (PL) originálny  projekt pod názvom Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát. Ako už napovedá názov, projekt je zameraný na využitie archeologických dokladov osídlenia slovensko-poľského pohraničia v  turistike. Obaja partneri dlhodobo spolupracujú na rozvíjaní potenciálu tzv. živej archeológie pre múzejné a turistické využitie.

 

Projekt predpokladá naplnenie 5 základných úloh.

Úloha 1: Vytýčenie a označenie cesty, príprava a sprevádzkovanie mobilnej aplikácie

Úloha znamená vytvorenie jedinečného produktu vlastivedného, kultúrneho a vzdelávacieho turizmu v podobe Cesty živej archeológie. Cesta umožní poznať najvzácnejšie historické a archeologické pamiatky, predstavené v kontexte prirodzenej krajiny a reliktov neskoršieho, historického kultúrneho dedičstva. Výnimočnosť projektu vyplýva o. i. z obohatenia vytvorenej turistickej cesty trvalými a odborne poskytovanými vzdelávacími a poznávacími prvkami, ako je možnosť sledovať pestovanie rastlín, chov zvierat, spôsoby hospodárenia a života v dávnej minulosti.

Cesta označená propagačnými tabuľami a cestnými smerovými značkami spojí archeoparky v Trzcinici a v Hanušovciach. Povedie trasou Trzcinica, Dębowiec, Wola Cieklińska, Cieklin, Stary Żmigród, Brzezowa, Krempna, Grab, Ożenna, Nižná Polianka, Zborov, Bardejov, Hertník, Marhaň, Kapušany, Medzianky a Hanušovce nad Topl’ou. Prostredníctvom QR kódov ju doplní a informačne rozšíri mobilná aplikácia.

 

Úlohy 2, 3 a 5 (časť) : Dobudovanie archeoparkuV rámci týchto úloh sa v hanušovskom Archeoparku vybuduje vyhliadková ochodza, mohyla z neskorej doby kamennej, chata z doby bronzovej, zrubový dom z včasného stredoveku, kovolejárska a hrnčiarska dielňa, kuchynský prístrešok s pecou na pečenie chleba a väčší prístrešok pre edukačné aktivity.

Všetky stavby okrem prístreškov budú zrekonštruované podľa pôvodnej technológie zistenej na základe archeologických výskumov.

Úloha 4: Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom

V rámci tejto úlohy Múzeum zabezpečí stavebnú úpravu malebných suterénnych priestorov v Kaštieli a v takto upravenom priestore zrealizuje archeologickú expozíciu, venovanú  praveku až novoveku slovensko-poľského pohraničia. Moderná expozícia s početnými interaktívnymi prvkami bude zložená z dvoch základných častí: vlastnej špecializovanej expozície a vedľajších priestorov s  edukatívnym, konferenčným, oddychovým a interaktívnym využitím.  Priestor expozície bude moderne aranžovaný netradičnou vlnovkovitou vitrínou symbolizujúcou plynutie času a doplnený početnými kójami s realistickými výjavmi života v jednotlivých obdobiach ľudských dejín. Zážitok z prehliadky umocní špeciálne  osvetlenie.

Expozícia bude prostredníctvom plošiny prístupná aj pre zdravotne postihnuté osoby.

Úloha 5: Výstavba infraštruktúry na vzdelávacie ciele; vzdelávacie a kultúrne aktivity: „podujatia na ceste“.

V rámci tejto úlohy Múzeum vybuduje infraštruktúru pre potreby edukácie, pripraví a zrealizuje edukatívne a kultúrne činnosti, v tom  najmä podujatia na ceste. Prvé podujatie na začiatku „cesty“ bolo v jeseni minulého roku v hanušovskom archeoparku. Ďalšie na Slovensku budú na medzianskom hrádku, v Marhani a v Zborove. Pôjde o tzv. archeofestivaly, kde sa budú predvádzať starobylé remeselné a bojové činnosti, ale aj varenie, pečenie či hudobné produkcie. Tieto festivaly najlepšie približujú tzv. živú archeológiu a je o ne veľký návštevnícky záujem.

Okrem toho v rámci tejto úlohy Múzeum vytvorí  pokusné plochy na pestovanie  prehistorických plodín (obilniny, bylinky). Časť políčok je už v súčasnosti osiata oziminami.

 

Rozpočet celého projektu je 1 411 303,81€, z toho pre slovenskú stranu je určený objem prostriedkov vo výške 660 249,30  €.

Projekt sa ukončí v októbri 2018.

 

Projekt umožní dobudovanie a skvalitnenie už teraz využívanej obľúbenej turistickej atrakcie – Archeoparku Živá archeológia a jeho doplnenie odbornou expozíciou v kamennom múzeu – Kaštieli. Zároveň spojí obidva partnerské archeoparky – slovenské Hanušovce a poľskú Trzcinicu jedinečnou archeologicko-kultúrnou transkarpatskou cestou, ktorá prispeje k poznaniu archeologických a historických pamiatok slovensko-poľského pohraničia.

Mária Kotorová

 

X