HASIČSKÁ HUDBA V PREŠOVE

V dvadsiatych rokoch minulého storočia čelilo prešovské hasičstvo závažným problémom, ktoré súviseli s materiálnym zabezpečením i personálnym stavom zboru. Veliteľstvo prešovského dobrovoľného hasičského a ochranného zboru v roku 1926 podalo zastupiteľstvu mesta Prešov memorandum, v ktorom kriticky poukázalo na existujúce nedostatky a navrhlo opatrenia, zahrňujúce finančné náklady na uskutočnenie potrebných zmien.

Na postupnú avšak pomalú realizáciu zmien, nepriamo doplatila hasičská hudba zboru, ktorá v tomto období pozostávala z 28 členov a kapelníka. Bola vystrojená hudobnými nástrojmi a účinkovala okrem zborových slávností i na zábavách organizovaných rôznymi združeniami a inštitúciami, ktoré boli hlavným zdrojom jej príjmov. Napriek tomu, že hudba bola vydržiavaná z vlastných prostriedkov, členovia hasičského zboru zorganizovali petíciu za jej zrušenie.

Dôvodom boli obavy z možného finančného dotovania chodu hudby. Keďže členovia hasičskej hudby chceli pokračovať v činnosti, jej kapelník navrhol, aby ju prevzalo mesto Prešov bezplatne s novým názvom Mestská hudba. K jej premenovaniu došlo definitívne v roku 1932.

Text: Mgr.Igor Lazorík

Foto: Hasičská hudba DHZ v Prešove v roku 1930.

Zdroj: Archív Krajského múzea v Prešove

Zobrazit překlad

X