De/akvizičná činnosť múzeí - 2. metodický seminár

Krajské múzeum v Prešove, napĺňajúc svoju úlohu metodického centra múzeí Prešovského kraja, zorganizovalo 7. 11. 2017 v Rákociho paláci druhý metodický seminár s témou akvizičnej, resp. deakvizičnej činnosti múzeí.  Táto odborná múzejná činnosť má svoje pravidlá a zákonné normy, ale zároveň je vysokou mierou  ovplyvňovaná erudovanosťou odborných pracovníkov.  Získavanie nových akvizícií, tvorba zbierok a ich kreovanie má veľký vplyv na utváranie charakteru samotného múzea. Často je pritom táto činnosť determinovaná  mnohými okolnosťami - finančnými, priestorovými i personálnymi možnosťami múzeí. Hlavný referát predniesla PhDr. Viera Majchrovičová z Muzeologického kabinetu Slovenského národného múzea v Bratislave. Veľký priestor bol potom vyhradený pre riešenie konkrétnych problémov múzejníkov. Seminár určite naplnil svoj cieľ - poskytnúť múzeám PSK priestor na získavanie a výmenu skúseností a poznatkov v odborných múzejných činnostiach. Potešil nás pritom záujem nielen múzejnej obce, ale aj zástupcov zriaďovateľa, pracovníkov Odboru kultúry PSK.

 

X