Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí

V Krajskom múzeu v Prešove rúcajú bariéry
Krajské múzeum v Prešove spolu a Muzeum Okregowe w Rzeszowe vytvorili unikátnu
cezhraničnú virtuálnu prehliadku svojich výstav a expozícií. Novovytvorený
interaktívny bod v Rákociho paláci bude od piatka vybavený zariadeniami virtuálnej
reality. Takáto forma prezentácie umožní podľa koordinátora projektu Jakuba
Šnajdera prehliadku múzeí aj hendikepovaným návštevníkom a na svoje si príde aj
mladšia generácia. Technológia bude pre vybrané skupiny prístupná aj mimo múzea, a
to formou výpožičky.
Krajské múzeum v Prešove a Muzeum Okregowe w Rzeszowe sú podľa Šnajdera múzeami
civilizácie nadregionálneho významu s nezameniteľným zastúpením vo svojich krajinách.
Prostredníctvom tohto mikroprojektu chcú preto zvýšiť svoju návštevnosť domácich aj
zahraničných turistov, ktorá je v posledných rokoch, aj vďaka pandémii, nižšia.
„Tento spôsob prezentácie nášho dedičstva sa ukázal ako nevyhnutný najmä v období
pandémie koronavírusu. Chceme takto umožniť návštevu výstav a expozícií nielen
hendikepovaným ale aj všetkým ľuďom, ktorí sú na to odkázaní,“ hovorí Mgr. Jakub Šnajder,
koordinátor projektu a dokumentátor Krajského múzea v Prešove.
Určité skupiny ľudí si podľa neho môžu zariadenia virtuálnej reality dokonca zapožičať.
„Forma výpožičky bude možná pre zdravotne znevýhodnené osoby a ľudí vo veku 50 a viac
rokov. V ústrety chceme takto vyjsť aj klientom sociálnych zariadení a pacientom
zdravotníckych zariadení,“ vysvetľuje Šnajder.
Ako ďalej hovorí, prostredníctvom virtuálnych prehliadok chcú múzeá poskytnúť možnosť
nahliadnuť do svojich útrob aj návštevníkom z celého sveta. Virtuálne prehliadky budú totiž
implementované nielen na webové stránky partnerských múzeí, ale budú tiež publikované
v mapách Google a v programe Google Arts&Culture.
„Výstavy a expozície budú obohatené aj o lektorské sprievodné slovo formou zvukových
nahrávok vo viacerých jazykových mutáciách. Ich databázu plánuje Krajské múzeum v
Prešove dopĺňať a obohacovať priebežne aj po skončení projektu,“ dodáva Šnajder.
E-produkt a jeho obsah bude dostupný na stránke múzea zdarma prostredníctvom aplikácií a
rozhraní spoločnosti Google, ktoré sú verejne prístupne každému ich užívateľovi a to zdarma.
Okrem príspevku VÚC podporil projekt aj Európsky fond regionálneho rozvoja sumou
34 281,94€, pričom celková hodnota projektu je 40 331€. Slávnostné otvorenie a prezentácia
interaktívneho cezhraničného e-produktu a interaktívneho bodu sa uskutoční v piatok
29.4.2022 o 12.00 h v Rákociho paláci v Prešove. Zúčastnia sa na ňom predstavitelia
Krajského múzea v Prešove, Muzea Okregoweho w Rzeszowe a predstavitelia samosprávy.
Projekt Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí č.:
INT/EK/PO/1/IV/A/0309 je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská
republika 2014 – 2020.

X