Biedermeier v Kaštieli

Krajské múzeum v Prešove - Kaštieľ a Archeopark v Hanušovciach nad Topľou začalo v r. 2017 s tvorbou novej expozície zameranej na rod Dessewffy - staviteľov a niekdajších vlastníkov barokového kaštieľa v Hanušovciach (dnes sídlo organizačnej jednotky Krajského múzea). Táto expozícia vyplýva z idey vrátiť Kaštieľu jeho pôvodnú atmosféru panského sídla a čo najviac sa priblížiť k rekonštrukcii zariadenia jeho interiérov. Pôvodná interiérová výbava sa totiž v objekte nedochovala, pretože bola v chaose vzniku 1. Čs. republiky prevezená do Budapešti, kde sa jej väčšia časť nachádza v umelecko-priemyselnom múzeu. V hanušovskej expozícii našli doteraz svoje miesto cenné exponáty získané v minulosti, ktoré súvisia priamo s rodom Dessewffy i také, ktoré sa slohovo hodia do štyroch zariadených priestorov určených na túto expozíciu. Je to knižnica, spálňa (originál získaný od rodiny Dessewffy), sakrálne donácie a pracovný salón. Výskumom a spoluprácou s poslednými žijúcimi predstaviteľmi rodu Dessewffy na Slovensku sa objavil cenný písací kabinet z r. 1820. Ďalšie kusy slohovo identického nábytku východoslovenskej proveniencie sme výskumom objavili v súkromných zbierkach. Získaním všetkých predkladaných akvizícií sa nám podarilo vytvoriť atmosféru a historickú vernosť zariadenia objektu v 1. polovici 19. stor., čo nám v neposlednom rade dokladajú aj dobové zábery od Kornela Divalda z roku 1906. Zámerom projektu bolo dotvoriť expozíciu Dessewffy - zabudnutý rod slohovo identickým súborom nábytku (sedacej garnitúry, písacieho kabinetu po rod. Dessewffy, komódy a kresla) aby sme čo najviac priblížili k pôvodnému zariadeniu interiérov Kaštieľa. Cieľom bola kúpa týchto vzácnych a pre expozíciu jedinečných umelecko-historických predmetov, ktoré jednoznačne posilnili výpovednú hodnotu expozície a zbierkového fondu múzea. Zároveň dokladajú vysokú úroveň kvality umelecko-remeselného prevedenia historického nábytku.
Na realizácii projektu sa hlavnou mierou podieľal autor projektu Ing. Samuel Bruss s konzultáciami odborného zamestnanca Krajského múzea, historikom umenia  Mgr. Jozefom Ridillom.
Projekt má mimoriadny význam pre prezentáciu rodu v súvislosti s pôvodným mobiliárom vo vlastníctve Dessewffyovcov (kabinet) a pre prezentáciu slohovo čistého súboru biedermeier, ktorý v takejto podobe patrí k vzácnej prezentácii umeleckého remesla v našej inštitúcii. Realizácia projektu mala význam aj z hľadiska záchrany týchto predmetov pred ich rozpredaním do cudziny.

Akvizícia týchto významných zbierok prebehla vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia v roku 2018!

Projekt č. 18-522-04842

X