APOŠTOLI SLOVANOV - CYRIL A METOD


Dnešným štátnym sviatkom si pripomíname snáď najslávnejších slovanských vierozvestcov sv. Metoda a jeho brata sv. Konštantína-Cyrila. Zatiaľ čo Metod, vlastným menom Michal, bol právnik, Konštantín sa stal profesorom na Vysokej dvornej škole v Carihrade.
Cisár Michal III. určil práve týchto dvoch bratov za vedúcich byzantskej misie na Moravu. Pretože tam nemali svoje písmo, Konštantín, ktorý si svojím vzdelaním vyslúžil prezývku Filozof, zostavil v spolupráci s Metodom písmo - hlaholiku a začal prekladať výber z evanjelií, súdny civilný zákonník a pravdepodobne aj niektoré bohoslužobné texty podľa byzantského rítu.
O ich úspešnom účinkovaní svedčí Život Konštantína: "Keď prišiel na Moravu, Rastislav ho prijal s veľkou úctou, zhromaždil učeníkov a oddal mu ich na učenie...".
V Ríme sa im dostalo prijatie od samotného pápeža Hadriána II., ktorý ich šiel privítať až k bránam Ríma. Pápež prijal slovanské knihy, posvätil ich a položil v bazilike Santa Maria Maggiore, čím schválil liturgiu v staroslovenskom jazyku a prikázal vysvätiť slovanských učeníkov.
Dnešným dňom si pripomíname týchto svätcov, ktorí tvoria veľmi podstatnú časť v dejinách Slovanov. Šírili nielen vzdelanosť, ale aj vieru, vďaka ktorej sa mohli naši predkovia modliť v reči im známej.

X