90. výročie prof. Imricha Sedláka na Prešovskej univerzite

Spomienka na výročie odbornou činnosťou

Ako inak si pripomenúť výročie nedožitých 90. narodenín prof. Imricha Sedláka, než pripomenutím si a ocenením výsledkov jeho rozsiahlej a rozmanitej odbornej činnosti! Práve takýto cieľ mal vedecký seminár s názvom „O živote a diele prof. Imricha Sedláka“, ktorý sa uskutočnil dňa 9. marca 2023 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Jeho organizovanie inicioval výbor tamojšieho Miestneho odboru Matice slovenskej a o jeho prípravu po organizačnej a odbornej stránke sa zaslúžili miestny Dom Matice slovenskej (riaditeľka Mgr. Sláva Jurková) a Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdii vyššie spomenutej univerzitnej fakulty (riaditeľ doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD.). Svojou účasťou na otvorení seminára jeho význam podčiarkla dekanka uvedenej fakulty prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., MBA a organizátorov i účastníkov podujatia osobitne potešilo, že sa na celom jeho priebehu zúčastnili predseda MS JUDr. Marián Gešper a vdova po prof. Imrichovi Sedlákovi PhDr. Viera Sedláková. Pri tejto príležitosti pani dekanka FF PU odovzdala pani V. Sedlákovej ocenenie Ďakovný list pre prof. I. Sedláka in memoriam. Podobne odovzdal  predseda MS pani Sedlákovej pre prof. I. Sedláka in memoriam matičné ocenenie udelené Kongresom slovenskej inteligencie a Maticou slovenskou, a to Pamätný list významnej osobnosti slovenského národného života, ktorá sa zaslúžila o vznik štátu, rozvoj demokracie, kultúrneho a spoločenského života. Pán predseda MS ocenil aj dlhoročnú spoluprácu s pani V. Sedlákovou a odovzdal jej Pamätný list predsedu MS.

V samotnom programe seminára odznel celý rad príspevkov analyzujúcich a hodnotiacich niektorú z mnohých oblastí kultúrno-spoločenského života u nás na Slovensku v širokom časovom zábere od najstarších čias až po súčasnosť, ktorým sa prof. Sedlák dlhodobo aktívne  venoval a zanechal v nich svoju nezmazateľnú stopu. Popri zástupcoch domácich, prešovských školských a kultúrnych inštitúcií ich autormi boli aj hostia z iných miest, konkrétne z matičných odborných pracovísk v Martine. Témami menšej časti referátov neboli priamo hodnotenia výsledkov tvorivých aktivít prof. Sedláka, ale niektoré otázky, ktoré s nimi úzko súvisia, a to najmä v oblasti literárnej histórie.

Po subjektívne ladenom príspevku PhDr. Viery Sedlákovej, v ktorom prítomným účastníkom seminára predstavila a priblížila osobnosť prof. I. Sedláka ako človeka so všetkými jeho vlastnosťami. Jeho profil odborníka charakterizovali referáty o jeho odbornej a vedeckej činnosti. Odborné referáty, ktoré budú zverejnené aj v elektronickom zborníku, prezentovali za MO MS Prešov doc. PhDr. Ladislav Bartko, CSc., za Krajské múzeum Prešov historička Mgr. Nikoleta Lattová, PhD., za Maticu slovenskú prijali pozvanie odborníci zo Slovenského literárneho ústavu doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. a doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc., zo strediska národnostných vzťahov MS ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD Filozofická fakulta PU bola zastúpená aj Inštitútom histórie, a to doc. Mgr. Marcelou Domenovou, PhD., za Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií to boli doc. Mgr. Pavol Markovič, PhD., Mgr. Anna Timková Lazurová, PhD., PhDr. Milan Kendra, PhD. a doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD. V diskusii so svojimi spomienkami vystúpil  dlhoročný funkcionár MS v Prešove PhDr. Ladislav Matisko.

Náš seminár síce nevykreslil úplný obraz o osobnosti a mnohostrannom životnom diele prof. Imricha Sedláka, CSc., lebo poldňový seminár nevytváral na to dostatočný časový priestor, predsa však splnil svoj hlavný cieľ – pripomenul jeho zásluhy o lepšie poznanie našej národnej minulosti a dokázal, že súčasná generácia si ich váži a s vďakou si ich pripomína.

Text: Doc. PhDr. Ladislav Bartko, CSc, člen výboru MO MS Prešov, Mgr. Sláva Jurková, riaditeľka DMS Prešov

Fotografie: Bc. Marko Gajdoš, referent DMS Prešov

X