Stropkovský hrad – archeologický výskum v r. 2006-2007

Nedávno sa v regionálnej tlači objavila informácia, že v Stropkove chýbajú hodnoverné archeologické výskumy. Prinášame preto príspevok uverejnený v odbornom periodiku Východoslovenský pravek, ktorý hodnotí dvojsezónny výskum vo východnej, južnej a západnej časti areálu Kaštieľa. PDF príspevku je z korekčnými poznámkami, za ktoré sa ospravedlňujeme.

Výsledky výskumu Stropkovského hradu (sezóna 2006) boli uverejnené tiež v zborníku z medzinárodnej konferencie v Krosne (Kotorová-Jenčová, M.:  Výskum Stropkovského hradu. In: J. Gancarski (ed.): Archeologia okresu novozytnego w Karpatach polskich. Krosno 2008, 527-536) a v odbornom periodiku AÚ SAV Študijné zvesti AÚ SAV (Kotorová-Jenčová, M.: Sklené fragmenty zo Stropkovského hradu. In: ŠZ AÚ SAV 46, Nitra 2009, 37-43,  239).

13_Kotorova-Jencova SP HRAD

X