SLUŽBY

Ponuka

Pre školy

Miesto: Prešov

Trvanie: 45 min.

Cena / žiak: 1 €

LETÁK ŠKOLA V MÚZEU

Interaktívne spoznávanie histórie

Miesto: Prešov

Trvanie: 3-4 hod.

Cena / žiak: 2,50 € (cena je vrátane vstupu do expozícií)

Interaktívne spoznávanie remeselných činností

Miesto: Prešov

Trvanie: 3-4 hod.

Cena / žiak: 2,50 € (cena je vrátane vstupu do expozícií)

Prednášky podľa požiadavky školy z ponuky múzea

Miesta: Prešov, Hanušovce n. T., Stropkov

Trvanie: 1-2 hod.

Cena / žiak: 0,50 €

Prednášky podľa požiadavky školy z ponuky múzea

Miesto: podľa dohody

Trvanie: podľa dohody

Cena / žiak: podľa dohody

Putovné výstavy

Popis výstavy:

Zámerom výstavy je priblížiť, aekú podobu mala reklama na prelome 19. a 20. storočia v Prešove. Hlavným zdrojom výstavy sú jedinečné reklamy z prešovskej tlače. Napriek tomu, že noviny boli politicko-spoločenským prostriedkom súperiacich politických strán, reklama si v nich našla dôležité postavenie. Reklama mala pred storočím, tak ako aj dnes, rovnakú úlohu: upútať, osloviť a získať si nového spotrebiteľa.

Počet panelov: 27

Cena za prenájom výstavy: 30 €

Popis výstavy:

Výstava Kamenní strážcovia. Hrady a hrádky v Prešovskom kraji predstavuje formou putovných panelov hrady v jedinečnej podobe. Možno tu vidieť často iba jediné a nenahraditeľné historické pohľady na pôvodnú architektúru, pevnostný systém hradov, tak ako ich zachytili starí rytci, ilustrátori, maliari či fotografi.

Počet panelov: 26

Cena za prenájom výstavy: 30 €

Popis výstavy:

Prvá svetová vojna zanechala na území dnešného severovýchodného Slovenska množstvo vojenských pamiatok, predovšetkým vojnových cintorínov, ktoré sú hlavným leitmotívom výstavy s názvom Mementá prvej svetovej vojny.

Počet panelov: 22

Cena za prenájom výstavy: 30 €

Popis výstavy:

Výstava predstavuje tie najvýznamnejšie udalosti z dejín Prešove od prvej písomnej zmienky z roku 1247, ktoré mali zásadný význam pre jeho hospodársky, spoločenský, kultúrny i politický vývoj. 

Počet panelov: 16

Cena za prenájom výstavy: 30 €

Popis výstavy:

Výstava má za cieľ oboznámiť širokú verejnosť s významnou osobnosťou dychovej hudby mesta Prešov. Ako dlhoročný pedagóg, umelecký vedúci, dirigent a skladateľ sa zaslúžil o nesmierny rozvoj a vynikajúce výsledky v oblasti záujmovo umeleckej činnosti v rámci mesta, kraja a republiky.

Počet panelov: 24

Cena za prenájom výstavy: 30 €

Popis výstavy:

Výstava je prierezom histórie Soľnobanského čipkárstva od 16. storočia po súčasnosť. Stručne vysvetľuje príchod čipky do Soľnej Bane i jej akceptáciu a rozšírenie medzi ženami baníkov, ktorým toto remeselné umenie časom prischlo k srdcu a prispôsobili ho najmä dekórom svojmu prostrediu a cíteniu. Časť panelov sústreďuje pozornosť na jednotlivé techniky, tvary a typy čipiek ako aj na technicky náročné ozdoby. Vkusne sú doplnené fotodokumentačnými zábermi, ktoré sú súčasťou bohatého etnografického fondu Krajského múzea v Prešove.

Počet panelov: 24

Cena za prenájom výstavy: 30 €

Popis výstavy:

Výstava prezentuje autentické zábery zberateľa a popularizátora ľudovej kultúry Jána Lazoríka z Krivian na „chiže“, ich interiéry s pecami a oltarikovými kútikmi, stodoly, „sipance“, studne, pivnice, verejné dedinské objekty, gazdovské dvory, „humná a záhumnia“ sú inštalované na 20 nástenných paneloch (100x73 cm). Doplnené sú nákresmi a rozličnými poverami po starých „cimermanoch“.

Počet panelov: 21

Cena za prenájom výstavy: 30 €

 

Popis výstavy:

Výstava je realizovaná z dokumentárnych materiálov popredného zberateľa šarišského a cigánskeho folklóru v medzivojnovom období, pedagóga Jozefa Kolarčíka - Fintického. Rodákovi z Malého Šariša pri Prešove sa pri jeho potulkách za folklórom stali predmetom jeho výskumov aj kočujúci Cigáni.

Počet panelov: 24

Cena za prenájom výstavy: 30 €

 

Popis výstavy:

Výstava je venovaná postaveniu rómskej národnostnej menšiny na území severovýchodného Slovenska prevažne po 2. svetovej vojne. V textovej časti je obsiahnutá stručná história tohto etnika od prvej písomnej zmienky ich výskytu na Slovensku z roku 1322, cez prvé pokusy o riešenie problematiky kočujúcich Rómov - Cigánov v 2. pol. 18. storočia za Márie Terézie, ako aj snahu štátu zameranú na sociálnu, finančnú a vzdelanostnú podporu i uplatňovanie metódy násilného rozptylu medzi ostatné obyvateľstvo po roku 1945. Fotodokumentačná časť predstavuje Rómov-Cigánov kočovných i starousadlíkov s ich osobitným spôsobom života a tradičnými remeslami.

Počet panelov: 24

Cena za prenájom výstavy: 30 €

 

Popis výstavy:

Výstava dokumentuje a predstavuje oficiálne schválené mestské a obecné erby obcí a miest Prešovského kraja. V textovej časti poskytuje zaujímavé informácie o základných heraldických pojmoch a pravidlách, ozrejmuje špeciálne heraldické disciplíny ako je erbové právo, definuje nositeľov erbov, stavbu rodového erbu, erbové figúry, heraldické kovy a farby, a pod.

Počet panelov: 23

Cena za prenájom výstavy: 30 €

Popis výstavy:

Panelová výstava prostredníctvom unikátnych fotografií Jána Lazoríka z Krivian a ľudových výpovedí od autentických pamätníkov predstavuje základy morálky a etickej výchovy detí v dedinskom spoločenstve, kde bol veľký význam pripisovaný výchove zdravého a šťastného potomstva. Staršie generácie vedome vplývali na mladšiu, aby jej odovzdali svoje skúsenosti a vedomosti. Rozhodujúcu úlohu pri osvojovaní pracovnej techniky, etických zásad a postojov zabezpečovala rodinná výchova. Jej charakteristickou črtou bola prevaha trestov nad odmenami a regulácia správania detí najbližšou rodinou, príbuznými i ďalšími členmi dedinskej komunity.

Počet panelov: 26

Cena za prenájom výstavy: 30 €

 

Popis výstavy:

Najbližším a najdôvernejším prírodným materiálom, ktorý po stáročia sprevádzal celé minulé generácie i jednotlivca, od jeho narodenia po smrť, bolo drevo. Patrí medzi prastaré materiály v ľudovom spracovaní a použití. Stalo sa aj námetom na putovnú výstavu Od kolísky po hrob v znamení dreva. Jednotlivé tematické celky (stromy, účelové predmety z dreva, remeselné výrobky, výrobky z prútia, práce na gazdovstve, drevenice a ich interiéry, výtvarné prejavy, tradičné zvyky a i.) sú dokumentované interesantnými dobovými zábermi zo severovýchodného Slovenska.

Počet panelov: 24

Cena za prenájom výstavy: 30 €

 

Popis výstavy:

K osobnostiam, ktoré v druhej polovici 19. storočia patrili k priekopníkom nastupujúcej fotografie vo vtedajšom Uhorsku, bol Prešovčan, Karol Divald. V roku 1865 si v Prešove otvoril vlastný fotoateliér, prvý v tomto meste. Filiálne ateliéry otvoril tiež v Bardejovských Kúpeľoch, Bardejove, Starom Smokovci, Levoči, Gelnici, Spišskej Novej Vsi,  Kežmarku a v Budapešti. Počiatky fotografie a výber z nesmierne bohatej fotografickej, tlačiarenskej a vydavateľskej tvorby Karola Divalda a jeho nasledovníkov, synov Karola Divalda ml., Ľudovíta a Adolfa je príťažlivou formou prezentovaný výstavou Divaldovci - prešovský rod fotografov, tlačiarov a vydavateľov.

Počet panelov: 22

Cena za prenájom výstavy: 30 €

 

Popis výstavy:

Výstava dokumentuje hlavné vývojové etapy hasičstva a požiarnej ochrany na Slovensku. Dokumentačný, fotografický a písomný materiál je inštalovaný na ľahkých, závesných paneloch (rozmery 100x73 cm). 

Počet panelov: 20

Cena za prenájom výstavy: 30 €

Popis výstavy:

Výstava prezentuje bohatú, avšak malo známu históriu turistiky v prešovskom regióne, ako telovýchovno-športovú, poznávaciu a ochranársku činnosť i určitú životnú filozofiu, bytostne spätú s krajinou a prírodou. Jej počiatky na území Slovenska sú spojené s najstaršou turistickou organizáciou u nás, Uhorským karpatským turistickým spolkom, ktorý vznikol 10. augusta 1873 v Starom Smokovci. Jednou z jeho 26 pobočiek bola aj prešovská pobočka, založená v roku 1905.

Počet panelov: 32

Cena za prenájom výstavy: 30 €

 

Popis výstavy:

Výstava si kladie za cieľ predstaviť Prešov v jeho partnerských mestách ako mesto s bohatou históriou, so vzácnymi architektonickými a kultúrno-historickými pamiatkami a dynamickou prítomnosťou. Predstavuje tiež Prešovský kraj s niektorými dominantnými umelecko-historickými pamätihodnosťami a prírodnými zvláštnosťami.

Počet panelov: 26

Cena za prenájom výstavy: 30 €

Popis výstavy:

Výstava prostredníctvom jedinečných fotografií Jána Lazoríka z Krivian, ktoré sú výsledkom jeho celoživotnej zberateľskej a dokumentačno-fotografickej činnosti, predstavuje dôležitú a nenahraditeľnú zložku niekdajšieho hospodárenia na dedine, dnes už neexistujúce spôsoby a formy prepravy. Jedinečné fotografie, ktoré zachycujú rôzne typy vozov, povozov i atypické  prepravné prostriedky,  súvisia s celoročnými  poľnohospodárskymi prácami, prepravou osôb a tovarov.

Počet panelov: 12

Cena za prenájom výstavy: 30 €

 

Popis výstavy:

Výstava realizovaná pri príležitosti 70. výročia založenia Krajského múzea v Prešove (1945 - 2015) predstavuje dejiny múzea, historické budovy v jeho správe, prezentované expozície a hodnotný a rozmanitý zbierkový fond.   

Počet panelov: 7

Cena za prenájom výstavy: 30 €

Odborné služby

Archeologický výskum a prieskum pre investorov stavieb podľa zákona č. 49/2002 Z. z.

 

Cena:

15 € / hod. – archeológ
10 € / hod. - technik

Príprava obecných publikácií.

Cena:

10 € / normostrana

Realizácia výstav v obciach.

Cena: dohodou

Poskytnutie digitálnych záberov zbierkových predmetov, historických fotografií a pohľadníc na publikačný, výstavný, vzdelávací a iný nekomerčný účel

Cena:

1ks: 20 €
do 3ks: 40 €
do 5ks: 50 €
do 10ks: 100 €
nad 10ks: dohodou;

Prenájom

Cena: 50 € / mesiac
Cena: 50 € / hodina

Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a účinnými zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK

Pre špeciálne skupiny

Múzeum pripravuje vizuálneho sprievodcu s lektorským textom v posunkovej reči pre sluchovo postihnutých v Rákociho paláci.